Giá cả

Vault là dịch vụ cộng thêm của G Suite Basic. Chỉ những người dùng Google Apps thì mới có thể sử dụng Google Vault. Nếu sử dụng G Suite Basic và Google Vault thì người dùng phải trả chi phí:

-            2.048.400 đồng/người dùng/năm (tương đương với 90 USD), nếu thanh toán theo phương thức hàng năm.

-            182.080 đồng/người dùng/tháng (tương đương 8 USD), nếu thanh toán theo phương thức hàng tháng.

Tham khảo chi phí và các tính năng tại đây.