Home


Một kho lưu trữ email và các cuộc trò chuyện

Kiểm soát thời gian lưu giữ thư và cuộc trò chuyện công khai. Chỉ định các chính sách cho toàn bộ miền của bạn hoặc dựa theo đơn vị tổ chức, phạm vi ngày và điều khoản cụ thể.Tìm kiếm do Google cung cấp để tìm nội dung nhanh chóng

Tìm và truy xuất thông tin có giá trị, thậm chí từ các tài khoản đã đóng. Đây là một cách thông minh để thu thập những gì mà nhóm pháp lý của bạn cần và ngăn chặn mất dữ liệu do hoạt động luân chuyển nhân viên.